top of page

 • Administratorem danych osobowych jest Adwokat Sandra Pyrcak prowadzący działalność gospodarczą Kancelaria Adwokacka w Gdańsku. Główny adres siedziby : 80-169 Gdańsk, Karola Kurpińskiego 15 a/6, NIP 5833003031, numer telefonu 511-158-124, adres e-mail sandra.pyrcak@adwokatura.pl

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem: www.gdansk-adwokat.com/rodo

 

I. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Sandra Pyrcak prowadzący działalność gospodarczą Kancelaria Adwokacka w Gdańsku. Główny adres siedziby : 80-169 Gdańsk, Karola Kurpińskiego 15 a/6, NIP 5833003031, numer telefonu 511-158-124, adres e-mail sandra.pyrcak@adwokatura.pl

II. Cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania czynności adwokackich, świadczenia usług doradczych.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych;

 • w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora;

 • w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych      utrzymaniem poczty elektronicznej.

V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata.

W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),

 • otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),

 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),

 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),

 • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie,                   w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy                    i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem: www.gdansk-adwokat.com/kontakt , telefonicznie pod numerem 511-158-124 lub listownie na adres siedziby wskazany w punkcie I.

VIII. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

IX. Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji,                      w tym profilowania.


Aktualizacja Polityki Prywatności

Zastrzegam sobie prawo do modyfikowania tej Polityki Prywatności, w każdej chwili, więc serdecznie uprasza się pacjenta/pacjentkę, aby  sprawdzał/ła ją regularnie. Zmiany i doprecyzowania wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia na tej stronie. Jeżeli dokonam jakichś zmian, napiszę o tym tutaj, że została ona uaktualniona, po to, abyś był świadom/ świadoma jakie informacje przechowuję, jak je wykorzystuję, i pod jakimi warunkami / jeżeli takowe istnieją / wykorzystuję je i/lub ujawniam

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności stosuje się przepisy:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) -Internetowy System Aktów Prawnych : http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Aktualizacja : 11.11.2019 rok

bottom of page